Algemene voorwaarden

ASCATI is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of technische storingen ten gevolge waarvan de prijzen, data en/of andere informatie als vermeld in door ASCATI gehanteerde middelen verkeerd worden weergegeven. ASCATI zal niet gebonden zijn aan het uitvoeren van een overeenkomst die tot stand is gekomen op basis van bovenbedoelde verkeerd weergegeven voorwaarden.

 

1. Definities

Opdrachtnemer: ASCATI, in de persoon van drs. A.C.M. Suijkerbuijk MBA, gevestigd te Tilburg (KvK nummer 66182786) hierna te noemen opdrachtnemer, die op basis van een opdrachtovereenkomst, gesloten met een opdrachtgever, werkzaamheden uitvoert ten behoeve van die opdrachtgever.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdrachtovereenkomst aangaat of is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtovereenkomst: De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen opdracht ten behoeve van de opdrachtgever, welke (onder meer) een beschrijving van te verrichten werkzaamheden bevat.

 

2. Algemeen

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle opdrachten aan opdrachtnemer en op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en contractpartijen. 

b. De contractpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van haar opdracht, ook wanneer de voorwaarden van de contractpartij anders zouden luiden. Elke toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de contractpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

c. Bedingen waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken zijn slechts van kracht, voor zover zij schriftelijk door ASCATI zijn bevestigd. 

d. Deze Algemene Voorwaarden behouden hun geldigheid ook na beëindiging of ontbinding van de gehele of een gedeelte van de overeenkomst.

 

3. Totstandkoming opdracht 

a. Alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anderszins is overeengekomen.

b. Opdrachtnemer zal een opdracht schriftelijk bevestigen in de vorm van een opdrachtovereenkomst of offerte.

b. Elk door opdrachtnemer gedaan aanbod tot het doen uitvoeren van een opdracht blijft geldig gedurende 14 dagen na verschijningsdatum, tenzij anders wordt overeengekomen. 

c. Een opdrachtovereenkomst dient schriftelijk te worden aanvaard door de opdrachtgever.

d. Indien tijdens de uitvoering van werkzaamheden blijkt dat een aanpassing van de geoffreerde prijs zal ontstaan, zal hierover overleg worden gepleegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

 

4. Grondslag offerte en opdrachtovereenkomst

a. Offertes en opdrachtovereenkomsten van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

b. Opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

5. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 

a. De opdrachtgever erkent dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 

b. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen in de opdrachtovereenkomst, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtnemer.

 

6. Duur en beëindiging van de opdracht

a. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van de benodigde informatie en de medewerking die wordt verleend om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren. 

b. Hoewel de opdrachtnemer streeft naar uitvoering van de werkzaamheden conform planning, kan vooraf de doorlooptijd niet in alle gevallen exact worden bepaald. Bij overschrijding van de streefdatum, zal opdrachtnemer de opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren. 

c. Voor zover geen contractduur is overeengekomen, is de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer aangegaan voor onbepaalde tijd. 

g. Indien de eindafrekening onverhoopt niet akkoord is, dient de opdrachtgever dit binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Indien niet binnen deze termijn is gereageerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

h. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle, door opdrachtgever uit welken hoofde dan ook, verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

i. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat onze eindafrekening door de opdrachtgever is betaald.

 

7. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

a. De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien de opdrachtgever of opdrachtnemer kan aantonen dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd in overeenstemming met de offerte en eventueel later schriftelijk vastgelegde opdrachtspecificaties. Daarbij wordt door betrokken partijen een opzegtermijn van één maand in acht genomen. 

b. Een dergelijke beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden kenbaar gemaakt. 

c. Indien de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaat, houdt opdrachtnemer zich het recht voor op volledige compensatie voor de resterende afgesproken werkzaamheden, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijks factuurbedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd, ter bepaling van de omvang van compensatie. 

d. Opdrachtnemer mag de opdracht voortijdig beëindigen als, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht niet in redelijkheid kan worden gevergd. 

e. Opdrachtnemer behoudt de aanspraak op betaling van facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten ter beschikking zullen worden gesteld. Opdrachtnemer zal dan jegens opdrachtgever geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd zijn. 

f. Ieder der partijen is gerechtigd de opdracht zonder inachtneming van de opzegtermijn te beëindigen indien de wederpartij wordt ontbonden of geliquideerd, in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt.

 

8. Annuleren van de opdracht

a. Annulering van een opdracht dient vooraf schriftelijk te geschieden. De dag waarop de schriftelijke annulering bij opdrachtnemer is binnengekomen, geldt als annuleringsdatum.

b. In geval van annulering door de contractpartij van een overeengekomen opdracht worden de volgende percentages van het honorarium en eventueel gedane investeringen in rekening gebracht:

  • annulering tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum opdracht: 100%
  • annulering van de 15e tot en met de 28e dag voor aanvangsdatum opdracht: 50% 
  • annulering eerder dan 28 dagen voor aanvangsdatum opdracht: nihil 

c. Annuleringskosten van de uit overeenkomst bij de uitvoering van een opdracht betrokken hotels, conferentieoorden, huur hulpmiddelen enz. vallen niet onder deze voorwaarden en zijn voor rekening contractpartij.

 

9. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door de opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

 

10. Terbeschikkingstelling middelen

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en benodigde gegevens. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken zullen zijn. 

 

11. Honorarium en betalingsvoorwaarden

a. Het bedrag dat aan honorarium in rekening wordt gebracht is, tenzij anders overeengekomen, berekend op basis van de bestede tijd onder toepassing van de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer. 

b. Reisuren en verreden kilometers kunnen in rekening worden gebracht. Hierover zal opdrachtnemer de opdrachtgeven voor aanvang van de opdracht informeren.

c. Door opdrachtnemer gemaakte kosten worden, tenzij anders overeengekomen, aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit: vervoers- en/of verblijfkosten, leges, gebruikte materialen en facturen van ingeschakelde derden. 

d. Het honorarium en de genoemde kosten worden maandelijks bij factuur in rekening gebracht, tenzij dit anders is opgenomen in de offerte.

e. Bij opdrachten op basis van een trajectaanbieding wordt het honorarium vooraf in zijn geheel gefactureerd, tenzij dit anders is opgenomen in de offerte. Wanneer het traject onverhoopt eerder wordt beëindigd, wordt een bedrag naar redelijkheid en billijkheid gerestitueerd.

f. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

g. Indien betaling achterwege blijft, kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. 

h. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere manier tekort in het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever, zowel de werkelijke gerechtelijke als de werkelijke buitengerechtelijke kosten. 

i. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). 

j. Bezwaren tegen juistheid van een factuur kunnen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.

 

12. Verblijfkosten 

De verblijfkosten van door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van een opdracht, in te zetten personen komen voor rekening van de contractpartij. Gemaakte kosten betreffende het verblijf in hotels, conferentieoorden etc. worden rechtstreeks aan contractpartij gefactureerd, tenzij anders wordt overeengekomen in de opdrachtovereenkomst. 

 

13. Intellectueel eigendom

a. Modellen, (analyse)technieken en instrumenten waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer. 

b. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik binnen de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht.

 

14. Vertrouwelijkheid

a. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever tegenover derden. b. In het kader van de opdracht zullen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. 

c. De opdrachtgever zal zonder toestemming aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze e.d., dan wel opdrachtrapportages aan derden ter beschikking stellen.

 

15. Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. 

b. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat in het kader van de werkzaamheden is ontvangen. 

c. Bij opdrachten met een langere doorlooptijd dan drie maanden geldt de verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het factuurbedrag over de laatste drie maanden. De eventueel verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt (grove onzorgvuldigheid of opzet van opdrachtnemer daarvan uitgesloten). 

d. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt en deze komen te vervallen. 

e. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voor door hun geleden schade uit welke oorzaak dan ook.

 

16. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

17. Geschillen

Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter binnen het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer is gevestigd. Er is sprake van een geschil indien een der partijen dat schriftelijk verklaart.

 

18. Klachtenprocedure ASCATI

a. Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en ASCATI, dan zullen partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe komen partijen bij elkaar voor een gesprek. In of na dit gesprek kan eventueel besloten worden om het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Dit is de beroepsvereniging NOBCO, de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (www.nobco.nl). Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor de opdrachtnemer.

b. Klachtenprocedures worden volgens het klachtenreglement afgehandeld door de Klachtencommissie van de NOBCO. De klachtenprocedure strekt ertoe om in voorkomend geval een onafhankelijk oordeel te krijgen over de vraag of ASCATI als een NOBCO-coach heeft gehandeld conform hetgeen in vergelijkbare gevallen van een redelijk handelend en redelijk bekwaam coach mag worden verwacht. In deze gevallen kan een klacht worden ingediend over het handelen van de coach of over de financiële aspecten van de dienstverlening van de coach. De klachtencommissie zal het handelen van de coach toetsen aan de Ethische Gedragscode, waaraan elke NOBCO coach zich onvoorwaardelijk heeft verbonden, alsmede aan de meer algemeen geldende normen die in het maatschappelijk verkeer van toepassing zijn.

c. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.

d. Deze klachtenprocedure is in werking getreden op 7 februari 2018.